Semana Santa Burela

ACTOS 2018

SAÚDA DO CURA PÁRROCO DE BURELA / SALUDA DEL CURA PÁRROCO DE BURELA

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

Se lembrades o pasado ano o lema era entorno ó ENCONTRO: Deus sáenos ó Encontro na Semana Santa, cando o acollemos en Espírito e en Verdade nese Encontro, que el quere ter connosco e dámonos conta que en Deus “HAI UN LUGAR PARA TI” e para mín.

Esta realidade faise máis patente en Semana Santa:

O Xoves Santo. –Xesús fainos sitio a súa mesa, a Eucaristía, mesmo nos lava os pés… e logo convídanos a Intimidade co PAI, na ORACIÓN no Horto dos Olivos, e ensínanos a acabar confiando nel ata dicirlle “…pero que non se faga a miña vontade senón a Túa”

O Venres Santo. –Xesús fainos un lugar ao seu lado na súa Paixón, desde ese xuízo cheo de mentiras, manipulacións, inxustizas …, na súa Flaxelación, no seu Camiño cara o Calvario (Vía Crucis), na súa Crucifixión … e Morte.

O Sábado Santo .-É María que nos mantén na Esperanza, de que seguimos tendo un lugar en Deus, mesmo cando parece que Deus nos abandona en mans do mal. E no medio da noite dámonos conta que Deus non defrauda, que as tebras do mal son vencidas pola Luz de Cristo Resucitado.

E dende a Experiencia da Resurreción, xa non miramos dende o medo da Morte de Cristo e dámonos conta de que a Cristo non lle estaban quitando a vida, senón que a entrega; e descubrimos que o verdadeiro lugar para nós, é o seu Corazón rasgado, o lugar da nosa seguridade, onde niguén nos pode sinalar  … e alimentámonos dese Amor na Eucaristía onde temos o noso lugar de fillos que sentan á mesma mesa. Relemos a nosa historia e sabemos que Deus fíxonos tan ben!, que non se equivocou, somos só o reflexo dun traballo ben feito, un retrato de Amor.

Vive a Semana Santa nesta clave e verá como podes chegar a dicirlle a Deus: “na miña vida HAI UN LUGAR PARA TI”.

Desde esta experiencia propoñemos ás persoas doutras parroquias e tamén, como se propuxo en FITUR, ás persoas que optén pasar a súas vacacións de Semana Santa entre nós que nesta Semana Santa: “HAI UN LUGAR PARA TI”

Por Jesús Álvarez Piñón (Suso)

  Cura Párroco
Si recordáis el pasado año el lema era entorno al ENCUENTRO: Dios nos sale al Encuentro en Semana Santa, cuando lo acogemos en espíritu y en Verdad en ese Encuentro, que el quiere tener con nosotros y nos damos cuenta que en Dios “HAI UN LUGAR PARA TI” y para mi.

Esta realidad se hace más patente en Semana Santa:

El Jueves Santo. –Jesús nos hace sitio a su mesa, la Eucaristía, incluso nos lava los pies… para después invitarnos a la INTIMIDAD con el PADRE, en la Oración en el  Huerto de los Olivos, nos enseña a acabar confiando en él hasta decirle “…pero que no se haga mi voluntad sino la Tuya”

El Vienres Santo. –Jesús nos hace un lugar a su lado en su Pasión, desde ese juicio lleno de mentiras, manipulaciones, injusticias …, en su Flagelación, en su Camino hacia el Calvario (Vía Crucis), en su Crucifixión … y  Muerte.

O Sábado Santo. –Es María la que nos mantiene en la Esperanza, de que seguimos teniendo un lugar en Dios, mismo cuando parece que Dios nos abandona en manos del mal. Y nen medio de la noche nos damos  cuenta que Dios no defrauda, que las tinieblas del mal son vencidas por la Luz de Cristo Resucitado.

E desde la Experiencia de la Resurrección ya no miramos desde el miedo de la Muerte de Cristo y nos damos cuenta de que a Cristo no le estaban quitando la vida, sin que la entrega; y descubrimos que el verdadero lugar para nosotros es su Corazón rasgado el,  lugar da nuestra seguridad, donde nadie nos pode señalar … y nos alimentámos de ese Amor en la Eucaristía, donde tenemos nuestro lugar de fillos que se sientan a la misma mesa. Releemos nuestra historia y sabemos que Dios nos hizo tan bien!, que no se equivoco, somos sólo el  reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de Amor.

Vive la Semana Santa en esta clave y verás como puedes llegar a decirle a Dios: “En mi vida HAI UN LUGAR PARA TI”.

Desde esta experiencia proponemos a las personas de otras parroquias e también, como se propuso en FITUR, a las personas que obtén pasar sus vacaciones de Semana Santa entre nosotros que en esta Semana Santa: “HAI UN LUGAR PARA TI”

Por Jesús Álvarez Piñón (Suso)

  Cura Párroco


SOBRE O CARTEL ANUNCIADOR / SOBRE EL CARTEL ANUNCIADOR

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

Presento á nai abrazando ao seu fillo despois de baixalo da Cruz. Que fortaleza interior a de María! Que templanza a da súa delicada alma de muller forte! Que tolemia de amor a súa!

Sabía do duro que era ter ao seu fillo morto entre os seus brazos, morto como criminal sendo inocente, mentres sente nas súas entrañas a dor de nai vindo a súa mente o velo cravado na cruz, os cravos e a coroa de espiñas na súa cabeza… que dor máis horrible. Ela tiña conciencia de que chegara o momento no que a espada de dor fendería o seu corazón. Espero que toda esa dor se represente neste cartel para a presentación da Semana Santa de Burela 2018.

Presento a la madre abrazando a su hijo después de bajarlo de la Cruz. Que fortaleza interior la de María! Que templanza la de su delicada alma de mujer fuerte! Que locura de amor la suya!

Sabía lo duro que era tener a su hijo muerto entre sus brazos, muerto como criminal siendo inocente, mientras siente en sus entrañas el dolor de madre viniendo a su mente el verlo clavado en la cruz, los clavos y la corona de espinas en su cabeza… que dolor tan horrible. Ella tenía conciencia de que llegara el momento en que la espada del dolor atravesara su corazón. Espero que todo ese dolor se represente en este cartel para la presentación de la Semana Santa de Burela 2018.


Por D. Xosé Míguez Ríos

SOBRE O CARTEL ANUNCIADOR / SOBRE O CARTEL ANUNCIADOR

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

Presento á nai abrazando ao seu fillo despois de baixalo da Cruz. Que fortaleza interior a de María! Que templanza a da súa delicada alma de muller forte! Que tolemia de amor a súa!

Sabía do duro que era ter ao seu fillo morto entre os seus brazos, morto como criminal sendo inocente, mentres sente nas súas entrañas a dor de nai vindo a súa mente o velo cravado na cruz, os cravos e a coroa de espiñas na súa cabeza… que dor máis horrible. Ela tiña conciencia de que chegara o momento no que a espada de dor fendería o seu corazón. Espero que toda esa dor se represente neste cartel para a presentación da Semana Santa de Burela 2018.

Presento a la madre abrazando a su hijo después de bajarlo de la Cruz. Que fortaleza interior la de María! Que templanza la de su delicada alma de mujer fuerte! Que locura de amor la suya!

Sabía lo duro que era tener a su hijo muerto entre sus brazos, muerto como criminal siendo inocente, mientras siente en sus entrañas el dolor de madre viniendo a su mente el verlo clavado en la cruz, los clavos y la corona de espinas en su cabeza… que dolor tan horrible. Ella tenía conciencia de que llegara el momento en que la espada del dolor atravesara su corazón. Espero que todo ese dolor se represente en este cartel para la presentación de la Semana Santa de Burela 2018.


Por D. Xosé Míguez Ríos

PREPARACIÓN Á SEMANA SANTA / PREPARACIÓN A LA SEMANA SANTA - 17 DE MARZO DE 2018

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

19:00 h. SANTA MISA, na Igrexa Parroquial.

20:00 h. CHARLA PREPARATORIA a cargo de Dona Rosa Mª Cruz Neila.

Dona Rosa Mª Cruz Neila, naceu en Madrid, pero casada cun galego e nai de sete fillos. Licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade Complutense de Madrid, Máster en Bioética pola U.C.A.M. de Murcia, actualmente cursando doutoramento en bioética na Renovación Carismática.

Responsable do “Ministerio nacional de evanxelización” de música Cristián.

En Galicia destaca pola participación na “Peregrinación Europea de Jóvenes”, na que dirixiu unha vixilia para 13.000 xoves, no estadio de S. Lázaro. En moitas participacións en Evanxelizacións en cárceres, retiros, concertos, semana da música Cristián, responsable de “Spei Mater” e o proxecto “Ángel”

19:00 h. SANTA MISA, en la Iglesia Parroquial.

20:00 h. CHARLA PREPARATORIA a cargo de Doña Rosa Mª Cruz Neila.

Doña Rosa Mª Cruz Neila, nació en Madrid, pero casada con un gallego y madre de siete hijos. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidae Complutense de Madrid, Máster en Bioética por la U.C.A.M. de Murcia, actualmente cursando doctorado en bioética en la Renovación Carismática.

Responsable del “Ministerio nacional de evangelización” de música Cristiana.

En Galicia destaca por la participación en la “Peregrinación Europea de Jóvenes”, en la que dirigió una vigilia para 13.000 xoves, en el estadio de S. Lázaro. En muchas participaciones en Evangelizaciones en cárceles, retiros, conciertos, semana de la música Cristiana, responsable de “Spei Mater” e del  proyecto “Ángel”


XOVES / JUEVES - 22 DE MARZO DE 2018

Escrito por SemanaSantaBurela 09-03-2018 en ACTOS 2018. Comentarios (0)

19:00 h. SANTA MISA, na Igrexa Parroquial. Ofrecida en honor aos confrades difuntos, presidida por D. Cándido Otero López.

19:30 h. BENDICIÓN DOS HÁBITOS DOS NOVOS CONFRADES.

20:00 h. XXI PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. Cándido Otero López, Párroco de Narón.

Don Cándido Otero López naceu no veciño Concello de Foz o 6 de maio de 1970 e foi ordeado sacerdote na Catedral de Mondoñedo o 1 de maio de 1998.

Foi Vicario de Santa María do Campo de Ribadeo entre os anos 1997 e o 2000, Vicario de San Francisco de Viveiro entre os anos 2000 e 2002, Párroco de Santa María de Galdo e Rector do Santiario de Fátima en Bravos do 2000 o ano 2007. Párroco da Unidade Pastoral de Xove entre os anos 2002 e o 2014.

Actualmente é o Párroco e moderador do equipo pastoral encargado de Narón (Santiago Apóstolo), Narón (San Xosé Obreiro), Piñeiros (Ntra. Sra. dos Desamparados), Trasancos (Santa Icía) e Xuvia (San Martiño do Couto).

Tamén é Consiliario da Hospitalidade da Nosa Sra. de Lourdes e Capelán das Hermanitas dos Anciáns Desamparados de Piñeiros (Narón).19:00 h. SANTA MISA, en la Iglesia Parroquial. Ofrecida en honor a los cofrades difuntos, presidida por D. Cándido Otero López.

19:30 h. BENDICIÓN DE LOS HÁBITOS DE LOS NUEVOS COFRADES.

20:00 h. XXI PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. Cándido Otero López, Párroco de Narón.

Don Cándido Otero López nació en el vecino Ayuntamiento de Foz el 6 de mayo de 1970 y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Mondoñedo el 1 de mayo de 1998.

Fue Vicario de Santa María del Campo de Ribadeo entre los años 1997 y 2000, Vicario de San Francisco de Viveiro entre los años 2000 y 2002, Párroco de Santa María de Galdo y Rector do Santuario de Fátima en Bravos del 2000 al año 2007. Párroco da Unidade Pastoral de Xove entre los años 2002 y 2014.

Actualmente es el Párroco y moderador del equipo pastoral encargado de Narón (Santiago Apóstolo), Narón (San Xosé Obreiro), Piñeiros (Ntra. Sra. dos Desamparados), Trasancos (Santa Icía) y Xuvia (San Martiño do Couto).

También es Consiliario de la Hospitalidad de Nuestra Sra. de Lourdes y Capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Piñeiros (Narón).